Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69167
Title: Các nhân tố tác động tới sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng Việt Nam đối với dịch vụ thẻ ngân hàng quốc tế
Authors: Nguyễn Thị Hà Thanh
Keywords: Thẻ ngân hàng quốc tế
Khách hàng Việt Nam
Dịch vụ thẻ ngân hàng quốc tế
Abstract: Bài viết nhằm phát hiện các nhân tố tác động tới sự hài lòng và từ đó tác động tới lòng trung thành của khách hàng Việt Nam đối với dịch vụ thẻ ngân hàng quốc tế. Tác giả đã áp dụng phương pháp mô hình phương trình cấu trúc bình phương từng phần nhỏ nhất PLSSEM dựa trên dữ liệu thu thập được từ 367 phiếu khảo sát với bộ câu hỏi được xây dựng theo khung mô hình SERVPERF. Kết quả nghiên cứu chỉ ra có bốn trong số năm nhân tố đề xuất có tương quan rõ rệt với sự hài lòng của khách hàng là: (1) Sự đảm bảo (AS), (2)Sự thấu hiểu (EMP), (3) Năng lực phục vụ (RES) và (4) Độ tin cậy (RL), trong khi nhân tố phương tiện hữu hình (TAN) không đạt mức ý nghĩa thống kê. Sự hài lòng của khách hàng cũng được tìm ra có tác động rõ rệt đến lòng trung thành của họ với dịch vụ thẻ ngân hàng quốc tế.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Extent: 14 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế số 127/4 năm 2020 - https://tapchi.ftu.edu.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.