Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69234
Title: Báo cáo cuối kỳ "Đánh giá dữ liệu an toàn giao thông đường bộ tại Việt nam nhằm thành lập Trung tâm thông tin an toàn giao thông quốc gia"
Authors: Ngân hàng Thế giới
Keywords: An toàn giao thông
Giao thông đường bộ
Trung tâm thông tin an toàn giao thông quốc gia
Giao thông
Abstract: Báo cáo cuối kỳ "Đánh giá dữ liệu an toàn giao thông đường bộ tại Việt nam nhằm thành lập Trung tâm thông tin an toàn giao thông quốc gia" Báo cáo nghiên cứu Ngân hàng Thế giới Báo cáo phân tích tình hình an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam dựa trên số liệu tổng quan về giao thông vận tải đường bộ, số liệu về tai nạn giao thông đường bộ, chiến lược an toàn giao thông đường bộ quốc gia của Việt Nam, mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Từ đó, đánh giá sự tương thích của tình hình thực tiễn với thể chế quản lý, bố cục thể chế, điều kiện thành lập trung tâm thông tin an toàn giao thông đường bộ quốc gia và kiến nghị những giải pháp nhằm tang cường cho hệ thống dữ liệu an toàn giao thông đường bộ.
Issue Date: 2021-03
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 205 trang, pdf
Method: Ngân hàng Thế giới
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Ngân hàng Thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.