Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69263
Title: Góp ý dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Thanh tra
Đạo luật Thanh tra
Cơ quan thanh tra
Hoạt động thanh tra
Abstract: Chuyên đề góp ý những vấn đề chung và các nội dung cụ thể liên quan tới dự thảo Luật thanh tra: hệ thống tổ chức cơ quan thanh tra theo cấp hành chính; hệ thống cơ quan thanh tra chuyên ngành; hình thức và hoạt động thanh tra; phân định giữa thanh tra và kiểm tra;....
Issue Date: 2022-05
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 20 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Góp ý dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)_VNCLP.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 442,23 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.