Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69265
Title: Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Tần số vô tuyến điện
Luật Tần số vô tuyến điện
Giấy phép sử dụng
Băng tần
Abstract: Chuyên đề nêu ra những góp ý chung và những góp ý trong những nội dung cụ thể liên quan tới dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện: các loại quy hoạch tần số vô tuyến điện; thẩm quyền phê duyệt và thực hiện quy hoạch tần số vô tuyến điện; phương thức cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; giấy phép sử dụng băng tần;...
Issue Date: 2022-05
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 16 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.