Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69321
Title: Tác động của phát triển tài chính và hoạt động đổi mới đến lượng khí thải CO2: bảng chứng thực nghiệm từ một số quốc gia châu Á
Authors: Nguyễn Hoàng Minh
Keywords: Tài chính
Khí thải CO2
Quốc gia Châu Á
Abstract: Trên thế giới, Chính phủ các quốc gia đang quan tâm đến lượng khí thải CO2, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến nghiêm trọng và phát triển tài chính cùng với hoạt động đổi mới đóng vai trò nòng cốt để ứng phó với vấn đề trên. Bài viết này tìm hiểu tác động của phát triển tài chính và hoạt động đổi mới đến lượng khí thải CO2 tại một số quốc gia Châu Á trong giai đoạn 1995-2018. Số liệu trong nghiên cứu được thu thập từ Ngân hàng Thế giới (World Bank); website: https://countryeconomy.com/; Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đồng thời tác giả sử dụng phương pháp OLS, Random-effects, Fixed-ffects, GMM à FGLS. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phát triển tài chính và hoạt động đổi mới có tác động làm giảm lượng khí thải CO2 tại một số quốc gia Châu Á, từ đó tác giả gợi ý chính sách phù hợp để phát triển kinh tế bền vững tại một số quốc gia Châu Á.
Issue Date: 2021-02
Type: Bài trích
Extent: 14 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế số 135 ( 02/2021 )-https://tapchi.ftu.edu.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Ngoại thương - Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.