Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69350
Title: Ảnh hưởng của làm việc tại nhà đến hiệu quả công việc trong bối cảnh đại dịch Coivid-19: bằng chứng thực nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Bùi Nhất Vương
Keywords: Việc làm tại nhà
Sự hài lòng trong công việc
Đại dịch Covid-19
Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu là khám phá mối quan hệ làm việc tại nhà và hiệu quả công việc trong bối cảnh đại dịch Covid-19 thông qua vai trò trung gian trong công việc và gia đình cũng như sự hài lòng trong công việc.
Issue Date: 2021-08
Type: Bài trích
Extent: 21 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế số 139 tháng 8 năm 2021-https://tapchi.ftu.edu.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Ngoại thương - Tạp chí Quản lý và kinh tế quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.