Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69402
Title: Những nội dung trọng tâm về ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành kiểm sát nhân dân giai đoạn 2021-2030
Authors: Nhiếp Văn Ngọc, Phạm Tiến Thắng
Keywords: Viện kiểm sát số
Công nghệ thông tin
Chuyển đổi số
Ngành Kiểm sát Nhân dân
Giai đoạn 2021-2030
Abstract: Để tạo bước chuyển biến tích cực trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế, theo lộ trình tiếp cận với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chỉ đạo xây dựng Đề án "Quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tín của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2021-2030", trong đó nêu rõ những tư tưởng chỉ đạo và những định hướng lớn về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn nghiệp yụ trong ngành Kiểm sát nhân dân. Bài viết trình bày nội dung trọng tâm về ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đầy chuyển đỗi số trong ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2021-2030 và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện vấn đề này.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Kiểm sát số 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • KS.3.22.Ung dung cong nghe thong tin_chuyen doi so_nganh KSND.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.