Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69428
Title: Quốc hội và Hội đồng nhân dân: Quyền năng hay chuyên môn?
Authors: Nguyễn Sĩ Dũng
Keywords: Quốc hội
Hội đồng nhân dân
Abstract: Mối quan hệ giữa Quốc hội (QH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) được xác lập theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu thực tế của công việc. Theo quy định của pháp luật, QH là cơ quan cấp trên, có những quyền năng to lớn đối với HĐND. Theo yêu cầu thực tế của công việc thì đây là những cơ quan gắn bó chặt chẽ với nhau về chuyên môn, kỹ thuật và cần hợp tác chặt chẽ với nhau để cùng nâng cao năng lực.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang pdf
Method: Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.