Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69429
Title: Quy trình lập pháp ở Việt Nam và vai trò của đại biểu Quốc hội
Authors: Nguyễn Đình Quyền
Keywords: Đại biểu Quốc hội
Lập pháp
Abstract: Quốc hội làm luật hay chỉ là cơ quan thông qua luật đang là vấn đề có nhiều ý kiến tranh luận. Qua những dẫn chứng, phân tích về quy trình lập pháp và vai trò, kỹ năng của đại biểu Quốc hội trong hoạt động lập pháp, bài viết khẳng định lập hiến và lập pháp là một trong những hoạt động quan trọng và đặc trưng nhất của Quốc hội nước ta, phù hợp cả về cơ sở lý luận và thực tiễn.
Issue Date: 2017
Type: Bài trích
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.