Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69435
Title: Sự điều chỉnh của pháp luật về viên chức trong trường đại học
Authors: Nguyễn Thị Thu Hương
Keywords: Viên chức
Đại học
Abstract: Trong trường đại học, đội ngũ viên chức thực hành chuyên môn (giảng viên, nghiên cứu viên) là lực lượng lao động chủ chốt, trực tiếp quyết định chất lượng cung cấp dịch vụ công của trường đại học, thậm chí quyết định sự tồn vong, hưng thịnh của trường đại học. Vì vậy, bên cạnh việc điều chỉnh bởi Luật Viên chức, đối tượng này còn được điều chỉnh bởi Luật Giáo dục đại học.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị điện tử
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị điện tử
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.