Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69444
Title: Hoàn trả tài sản bảo đảm là vật chứng trong vụ án hình sự cho các tổ chức tín dụng theo pháp luật Việt Nam
Authors: Lương Khải Ân
Keywords: Tài sản bảo đảm
Vật chứng vụ án
Vụ án hình sự
Tổ chức tín dụng
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Bài viết đánh giá trách nhiệm thực thi các quyền ưu tiên hoàn trả vật chứng là tài sản trong vụ án hình sự cho các tổ chức tín dụng còn nhiều bất cập, vướng mắc trong quy định pháp luật cũng như thực tiễn áp dụng. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp, kiến nghị trao quyền ưu tiên cho các tổ chức tín dụng xấu nếu có căn cứ của vụ án hình sự, xử lý tài sản bảo đảm trong các thỏa thuận cấp tín dụng để xử lý nợ chứng minh giao dịch được xác lập hợp pháp, thay vì chờ cho đến khi có kết quả của vụ án hình sự.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật học số 1 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.