Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69450
Title: Người quản lý doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam một số bất cập và vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật
Authors: Hoàng Minh Chiến
Keywords: Quản lý doanh nghiệp
Pháp luật Việt Nam
Người quản lý doanh nghiệp
Doanh nghiệp
Áp dụng pháp luật
Cán bộ lãnh đạo
Quản lý nghiệp vụ
Abstract: Người quản lí doanh nghiệp là khái niệm không còn mới, được tiếp cận từ khá lâu trong đời sống pháp lí ở các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Tuy nhiên, nội hàm của khái niệm người quản lí doanh nghiệp theo pháp luật hiện hành của Việt Nam vẫn còn chưa rõ ràng, tạo ra cách hiểu và vận dụng khác nhau trong thực tiễn áp dụng pháp luật ở Việt Nam. Bài viết tập trung làm sáng rõ nội hàm của khái niệm người quản lí doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam, chỉ ra một số bất cập vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật về vấn đề này.
Issue Date: 2021-12
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật học số 12 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • LH.12.21.Nguoi quan ly doanh nghiep_phap luat VNam_ap dung phap luat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 22,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.