Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69456
Title: Xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý xung đột lợi ích trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức
Authors: Nguyễn Thị Ngọc Lan
Keywords: Quản lý nhà nước
Xung đột lợi ích
Thực thi công vụ
Cán bộ
Công chức
Abstract: Bài viết trình bày một số vấn đề cơ bản về quản lý xung đột lợi ích trong thực thi công vụ; thực trạng các quy định pháp lý về quản lý xung đột lợi ích trong thực thi công vụ và một số kiến nghị xây dựng và hoàn thiện quy định pháp lý về quản lý xung đột lợi ích trong thực thi công vụ.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 313 số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.