Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69463
Title: Giải pháp giảm thất nghiệp cho thanh niên nông thôn trong bối cảnh đại dịch covid-19
Authors: Vũ Văn Hùng
Keywords: Thất nghiệp
Thanh niên nông thôn
Đại dịch Covid-19
Abstract: Bài viết trình bày thực trạng thất nghiệp của thanh niên nông thôn trong bối cảnh đại dịch Covid-19; một số khuyến nghị mang tính giải pháp trong thời gian tới; từ đó đưa ra kết luận.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 313 số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.