Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69495
Title: Quan điểm của Đảng về đổi mới công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay
Authors: Nguyễn Văn Hưng
Keywords: Quan điểm của Đảng
Công tác cán bộ
Xây dựng đội ngũ cán bộ
Cán bộ
Công chức
Abstract: Trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đặc biệt từ thời kỳ đổi mới đến nay, công bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ luôn được Đảng ta quan tâm, chú trọng ở mọi cấp, mọi ngành và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Điều này thể hiện tư duy mới về đổi mới toàn diện công tác cán bộ của Đảng ta; cũng là yêu cầu khách quan và quan điểm chỉ đạo về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, trình độ, bản lĩnh và năng lực, đạo đức, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới của cách mạng Việt Nam.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 1 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN.1.22.Quan diem_Dang_Can bo_dap ung nhiem vu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.