Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69498
Title: Tổ chức chính quyền địa phương ở một số quốc gia ASEAN và những so sánh đối với Việt Nam
Authors: Cao Việt Thăng
Keywords: Tổ chức chính quyền địa phương
Chính quyền địa phương
Quốc gia ASEAN
ASEAN
Abstract: Tổ chức bộ máy nhà nước nói chung và tổ chức chính quyền địa phương nói riêng luôn là chủ đề được các nhà khoa học xã hội quan tâm nghiên cứu. Bài viết tập trung nghiên cứu phương thức hình thành chính quyền địa phương và cấu trúc của cơ quan quản trị địa phương của một số quốc gia khu vực ASEAN, từ đó đưa ra một số gợi mở đối với Việt Nam trong xây dựng và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hiện nay.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 1 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN.1.22.To chuc chinh quyen dia phuong_ASEAN_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,77 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.