Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69499
Title: Xây dựng và hoàn thiện chính quyền đô thị hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong bối cảnh mới ở Việt Nam
Authors: Ngô Thành Can
Keywords: Xây dựng chính quyền đô thị
Chính quyền đô thị
Việt Nam
Abstract: Chính quyền đô thị là chính quyền địa phương, được tổ chức phù hợp với các đặc thị. Quá trình xây dựng chính quyền đô thị chịu ảnh hưởng của quá trình đổi mới nước, xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ. Bài viết đề cập những yêu cầu và giải pháp xây dựng, hoàn thiện chính quyền đô thị hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong bối cảnh mới ở Việt Nam.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 1 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN.1.22.Xay dung_hoan thien_chinh quyen do thi_boi canh moi_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.