Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69503
Title: Đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045
Authors: Thanh Văn Phúc
Keywords: Kiểm soát quyền lực
Bộ máy nhà nước
Xây dựng Nhà nước pháp quyền
Xã hội chủ nghĩa
Việt Nam
Năm 2030
Abstract: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị. Xác định rõ hơn vai trò, vị trí, chức năng và quyền hạn của các cơ quan nhà nước; đảm bảo quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ và tăng cường kiểm soát quyền lực nhà nước... là những tiền đề rất quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng đất nước đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045 mà và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.