Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69505
Title: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách đảm bảo công bằng và bình đẳng xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Authors: Lê Thị Lý
Keywords: Quản lý Nhà nước
Công bằng xã hội
Bình đẳng
Đồng bào dân tộc thiểu số
Việt Nam
Cộng đồng dân tộc
Abstract: Trong những năm qua, quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam tuy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng khoảng cách thu nhập, giàu nghèo trong cộng đồng dân tộc, giữa vùng dân tộc thiểu số vẫn còn chênh lệch so với các xã vùng khác. Vì vậy, tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện công bằng xã hội đối với vùng đồng bào người dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.