Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69506
Title: Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính phủ đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Authors: Vũ Hải Nam, Bùi Phương Thảo
Keywords: Tổ chức và hoạt động của Chính phủ
Chính phủ
Nhà nước pháp quyền
Xã hội chủ nghĩa
Việt Nam
Abstract: Bài viết đánh giá thực tiễn quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động của chính phủ, qua đó đưa ra một số giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.