Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69507
Title: Đẩy mạnh việc tự học, tự bồi dưỡng văn hóa lãnh đạo đối với chính trị viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở các đơn vị cơ sở quân đội Nhân dân Việt Nam
Authors: Đinh Văn Hùng
Keywords: Tự học
Tự bồi dưỡng
Văn hóa lãnh đạo
Chính trị viên
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Quân đội Nhân dân
Việt Nam
Abstract: Trong hệ thống quan điểm, tư tưởng về văn hóa lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn hóa lãnh đạo của chính trị viên là một nội dung đặc sắc, có giá trị to lớn. Một trong các giải pháp quan trọng đáp ứng yêu cầu nâng cao văn hóa lãnh đạo của chính trị viên theo tư tưởng của chính Người là cần đẩy mạnh việc tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa lãnh đạo của chính trị viên ở các đơn vị cơ sở Quân đội nhân dân Việt Nam. Văn hóa lãnh đạo, quản lý là một hệ thống quan điểm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh của một đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn diện. Bài viết nghiên cứu những quan điểm về việc tự học, tự bồi dưỡng văn hóa lãnh đạo đối với chính trị viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc tự học, bồi dưỡng văn hóa lãnh đạo cho chính trị viên ở các đơn vị cơ sở Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Tổ chức nhà nước số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.