Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69529
Title: Thực trạng quản lý nhà nước về cư trú
Authors: Lê Thị Thúy
Keywords: Quản lý nhà nước
Cư trú
Quyền cư trú
An ninh trật tự
An toàn xã hội
Đăng ký thường trú
Đăng ký tạm trú
Quản lý cư trú
Abstract: Quản lý nhà nước về cư trú là việc chủ thể có thẩm quyền căn cứ vào quy định của pháp luật về cư trú để đặt ra các quy định nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả quyền cư trú của công dân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
Issue Date: 2020-07-12
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Language: vi
Right: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuatsuVN-Thuc trang quan ly nha nuoc ve cu tru.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 173,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.