Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69560
Title: Vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong kiểm soát việc thực hiện quyền hành pháp ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Văn Tuấn
Keywords: Thanh tra
Cơ quan thanh tra
Kiểm soát
Hành pháp
Quyền hành pháp
Việt Nam
Abstract: Luận án nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong kiểm soát việc thực hiện quyền hành pháp thông qua việc thực hiện chức năng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Từ đó phân tích những yêu cầu khách quan nhằm phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước trong kiểm soát việc thực hiện quyền hành pháp, giải pháp phát huy vai trò của cơ quan thanh tra nhà nước trong kiểm soát và thực hiện quyền hành pháp.
Issue Date: 2015-05
Type: Luận án
Extent: 175 trang, pdf
Method: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2015
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, năm 2015
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.