Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69572
Title: Báo cáo sơ kết “Đánh giá thi hành Luật Tần số vô tuyến điện”
Authors: Bộ Thông tin và Truyền thông
Keywords: Luật Tần số vô tuyến điện
Tần số vô tuyến điện
Thông tin
Truyền thông
Vô tuyến điện
Abstract: Báo cáo sơ kết Luật tần số vô tuyến điện nhằm đánh giá những mục tiêu, kết quả đã đạt được sau 5 năm thi hành Luật, đồng thời đánh giá những vấn đề còn tồn tại, bất cập cần điều chỉnh để ngành thông tin truyền thông tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và bảo vệ chủ quyền quốc gia về tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh.
Issue Date: 2016-03-18
Type: Báo cáo
Extent: 27 trang, pdf
Method: Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2016
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Thông tin và Truyền thông
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.