Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69584
Title: Vai trò "người gác cổng" và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của tổ chức bảo lãnh phát hành
Authors: Nguyễn Thị Phương Thảo
Keywords: Bảo lãnh
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại
Hợp đồng
Bảo lãnh phát hành
Abstract: Thị trường chứng khoản Việt Nam chưa công nhận vai trò "người gác cổng " của tổ chức bảo phát hành. Bài viết tập trung vào ba nội dung chính: Làm rõ vai trò "người gác cổng" của tổ chức bảo lãnh bảo lãnh cho phát hành; các quan điểm về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của tổ chức phát hành trong khoa học pháp lý và pháp luật thực định một số nước; đưa ra một số gợi mở việc áp dụng tại thị trường chứng khoán Việt Nam.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 3 (360) năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.