Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69594
Title: Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Authors: Lê Thị Thu Thủy, Lưu Tùng Lâm
Keywords: Tiền gửi
Hoàn thiện pháp luật
Bảo hiểm tiền gửi
Việt Nam
Hội nhập quốc tế
Abstract: Bài viết này làm rõ đặc trưng của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi, những tác động, yêu cầu hội nhập quốc tế đổi với pháp luật về bảo hiểm tiền gửi và phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam, từ đó đề xuất nhừng giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam để bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Issue Date: 2022-04
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 4 (361) năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.