Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69624
Title: Sự tham gia của người dân trong việc thực hiện dân chủ ở cấp chính quyền cơ sở
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Dân chủ
Dân chủ ở cơ sở
Sự tham gia
Người dân
Abstract: Chuyên đề giới thiệu khuôn khổ pháp luật về sự tham gia của người dân trong việc thực hiện dân chủ; Các quy định về tham gia thực hiện dân chủ của người dân ở cơ sở; Một số bất cập trong việc thi thành các quy định về thực hiện dân chủ của người dân ở cơ sở. Trên cơ sở giới thiệu khuôn khổ pháp luật, phân tích một số hạn chế bất cập trong thực tiễn thi hành, tại phần kết luận, chuyên đề đưa ra một số kiến nghị, đề xuất cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả sự tham gia của người dân trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Issue Date: 2022-06
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 22 trang, pdf
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.