Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69627
Title: Chính sách đất nông nghiệp của Hàn Quốc và hàm ý chính sách tích tụ ruộng đất cho Việt Nam
Authors: Lê Thúy Hằng
Keywords: Chính sách đất nông nghiệp
Chính sách tích tụ ruộng đất
Hàn Quốc
Việt Nam
Tích tụ ruộng đất
Đất nông nghiệp
Abstract: Cải cách chính sách đất nông nghiệp là điều kiện quyết định cho sự phát triển sản xuất nông nghiệp. Là quốc gia được ghi nhận cải cách ruộng đất thành công, kinh nghiệm cải cách của Hàn Quốc là bài học quý cho Việt Nam. Bài viết tìm hiểu chính sách đất nông nghiệp của Hàn Quốc từ năm 1945 đến nay. Trên cơ sở hệ thống hóa những thay đổi chính sách và chỉ ra ảnh hưởng của những thay đổi này đến tích tụ, tập trung ruộng đất ở Hàn Quốc, bài viết rút ra một số kinh nghiệm và hàm ý chính sách về thúc đẩy tích tụ ruộng đất cho Việt Nam.
Issue Date: 2021-12-26
Type: Bài trích
Extent: 10 tr, pdf
Method: Tạp chí giáo dục lý luận
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí giáo dục lý luận
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Chính sách đất nông nghiệp của Hàn Quốc_TVQH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 583,04 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.