Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69641
Title: Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
Authors: Đào Ngọc Báu
Keywords: Hoàn thiện pháp luật
Vi phạm hành chính
Cạnh tranh
Xử lý vi phạm hành chính
Abstract: Bài viết phân tích các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh, chỉ ra hai vấn đề tồn tại cần giải quyết: Một là, mối quan hệ giữa Luật Cạnh tranh và Luật Xử lý vi phạm hành chính với tư cách là luật chuyên ngành và luật chung; hai là, phương pháp tính mức tiền phạt khi áp dụng chế tài phạt tiền đối với hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh. Trên cơ sở phân tích lý luận và thực tế, bài viết đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật cạnh tranh, pháp luật xử lý vi phạm hành chính để khắc phục những hạn chế về vấn đề này.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.