Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69659
Title: Mối quan hệ giữa thủ tướng chính phủ và chính quyền địa phương trong xu thế đẩy mạnh phân quyền, phân cấp, ủy quyền ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trần Thị Thu Hà
Keywords: Ủy quyền
Thủ tướng chính phủ
Chính quyền địa phương
Phân quyền
Việt Nam
Phân cấp
Abstract: Bài viết nhận diện, đánh giá mối quan hệ giữa Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay trong xu thế phân quyền, phân cấp, uỷ quyền; đồng thời đề xuất một số kiến nghị nhằm đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của của chính người đứng đầu Chính phủ, đồng thời khuyến khích sự năng động, sáng tạo của chính quyền các cấp.
Issue Date: 2022-04
Type: Bài trích
Extent: 15 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 4 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.