Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69667
Title: Một số vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra, xử lý tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai
Authors: Lại Sơn Tùng
Keywords: Điều tra
Tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn
Thi hành công vụ
Lĩnh vực quản lý
Sử dụng đất đai
Abstract: Thời gian qua, tình hình tội phạm tham nhũng nói chung và tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ nói riêng đang diễn ra hết sức phức tạp, xảy ra chủ yếu trong lĩnh vực quắn lý và sử dụng đất đai. Bài viết chỉ ra những vướng mắc trong thực tiễn hoạt động điều tra, xử lý tội phạm lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai và kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra, xử lý đối với tội phạm này trong thời gian tới.
Issue Date: 2022-04
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Tòa án Nhân dân số 4 kỳ II tháng 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tòa án Nhân dân
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.