Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69681
Title: Kinh nghiệm thu hồi đất của một số quốc gia trên thế giới
Authors: Phương Thảo
Keywords: Thu hồi đất
Thẩm quyền thu hồi đất
Abstract: Bài viết trình bày về kinh nghiệm thu hồi đất của một số quốc gia trên thế giới về các trường hợp thu hồi đất; trình tự thủ tục thu hồi đất; cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất; bồi thường khi thu hồi đất
Issue Date: 2013-09-11
Type: Bài trích
Extent: 4 tr, pdf
Method: Trang thông tin điện tử Ban Nội chính Trung Ương
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin điện tử Ban Nội chính Trung Ương
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.