Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69684
Title: Kinh nghiệm về quản lý và sử dụng đất đai của một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam
Authors: Vũ Thị Kiều Trang
Keywords: Quản lý đất đai
Sử dụng đất đai
Mỹ
Trung Quốc
Pháp
Abstract: Bài viết trình bày một số nội dung về kinh nghiệm quản lý, sử dụng đất đai của một số quốc gia trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Pháp; Một số gợi ý cho Việt Nam trong việc quản lý, sử dụng đất đai hiện nay.
Issue Date: 2022-02-14
Type: Bài trích
Extent: 7 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Chính trị và Phát triển
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Chính trị và Phát triển
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.