Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69686
Title: Quản trị đất đai ở một số nước và giá trị tham khảo cho Việt Nam
Authors: Bùi Tiến Đạt, Trần Thị Trinh
Keywords: Quản trị đất đai
Quản lý đất đai
Hệ thống thông tin đất đai
Quyền sử dụng đất
Thị trường bất động sản
Công nghệ số
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, các tác giả tập trung phân tích kinh nghiệm của Thụy Điển và Nhật Bản về quản trị đất đai, và đưa ra các giải pháp xây dựng hệ thống thông tin đất đai dựa trên công nghệ số, nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý đất đai ở nước ta.
Issue Date: 2022-04-12
Type: Bài trích
Extent: 8 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.