Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69814
Title: Công văn số 7420/BNN-TCLN ngày 8/11/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về tình hình chuyển mục đích sử dụng đất rừng cho các dự án thủy điện được cấp phép năm 2020-2021.
Authors: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Keywords: 7420/BNN-TCLN
Rừng
Thủy điện
Rừng phòng hộ
Rừng sản xuất
Rừng đặc dụng
Abstract: Cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về tình hình chuyển mục đích sử dụng đất rừng cho các dự án thủy điện được cấp phép theo báo cáo của các địa phương tính từ ngày 1/1/2020 đến 30/10/2021.
Issue Date: 2021-11-8
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 2 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.