Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69826
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng ngoài nhà trường của trẻ em tuổi trung học ở Việt Nam
Authors: Trần Quý Long
Keywords: Trẻ em
Ngoài nhà trường
Bỏ học
Tiếp cận giáo dục
Vốn con người
Abstract: Giáo dục là yếu tố quan trọng để xây dựng vốn con người cho mỗi cá nhân và nguồn lực xã hội cho một quốc gia. Trẻ em cần phải học hết lớp cuối cùng của bậc trung học phổ thông bởi có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển và an sinh của cá nhân. Báo cáo nghiên cứu các yếu tố có ảnh hưởng đến tình trạng ngoài nhà trường của trẻ em độ tuổi trung học tại Việt Nam.
Issue Date: 2020-08-10
Type: Bài trích
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Con người số 04 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Con người
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.