Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69861
Title: Công văn số 13469/BTC-HCSN ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về kinh phí phải thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra trong giai đoạn 2016-2020 và vật chứng của các vụ án.
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: 13469/BTC-HCSN
Kinh phí
Thu hồi
Ngân sách Nhà nước
Vật chứng
Abstract: Cung cấp thông tin về tổng số kinh phí phải thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra giai đoạn 2016-2020, số liệu kinh phí trích lại sử dụng theo quy định NSNN: tình hình sử dụng kinh phí được trích lại của các cơ quan thanh tra; Số tiền mặt, giấy tờ có giá trị, số tài sản quý và giá trị là vật chứng của các vụ án; Số thu nộp NSNN từ các vụ án được cơ quan có thẩm quyền xử lý
Issue Date: 2021-11-26
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7 trang kèm phụ lục, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bô ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 13469BTCKy2.15_Ngan sach va vat chung vu an sau thanh tra.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 432,39 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.