Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69887
Title: Nghị viện nước Anh - Từ những điểm cơ bản trong lịch sử đến diện mạo hiện nay
Authors: Nguyễn Ngọc Đào
Keywords: Nghị viện nước Anh
Lập hiến
Thượng viện
Hạ viện
Nghị viện
Anh
Abstract: Bài viết trình bày quá trình hình thành hệ thống Nghị viện Anh và các thủ tục hoạt động của Nghị viện.
Issue Date: 2008
Type: Bài trích
Extent: 9 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.