Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69914
Title: Thuế của Pháp dưới chế độ quân chủ và các cuộc cải cách thuế từ sau Cách mạng năm 1789 đến năm 1816
Authors: Hồ Tuấn Dung
Keywords: Thuế của Pháp
Chế độ quân chủ
Cải cách thuế
Thuế
Abstract: Bài viết trình bầy về các loại thu và các nhân viên thu thuế dưới thời quân chủ và những cải cách thuế dưới thời cách mạng và thời Napoléon
Issue Date: 2008
Type: Bài trích
Extent: 8 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu số 03 năm 2008
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.