Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69970
Title: Giải thể doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020
Authors: Lê Ngọc Anh, Vũ Thị Hòa Như
Keywords: Doanh nghiệp
Luật Doanh nghiệp
Năm 2020
Abstract: Bài viết phân tích, đánh giá các quy định về giải thể doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp những điểm mới tích cực của Luật Doanh nghiệp năm 2020 so với Luật Doanh nghiệp quy định giải thể doanh nghiệp; chỉ ra những hạn chế, bất cập đã và đang gây khó khăn cho doanh nghiệp cũng như cơ quan nhà nước trong quá trình doanh nghiệp thực hiện giải thể, từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện Luật Doanh nghiệp năm 2020 về giải thể doanh nghiệp.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật học số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • LH.2.22.Doanh nghiep_Luat Doanh nghiep 2020.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 20,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.