Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/69974
Title: Các dân tộc ở Việt Nam: Nhóm ngôn ngữ HMông - Dao và Tạng - Miến. Tập 4 Quyển 1
Authors: Vương Xuân Tình
Keywords: Dân tộc thiểu số
Việt Nam
Ngôn ngữ
HMông - Dao
Tạng - Miến
Dân tộc
305.8009597 C101d
Abstract: Cuốn sách được cấu trúc thành 2 phần như sau: Phần 1: Nhóm ngôn ngữ Hmỏng - Dao; Phần 2: Nhóm ngôn ngữ Tạng - Miến. Phần 1 bao gồm các nghiên cứu về các dân tộc Hmông; Dao; Pa Then qua các chiều cạnh về tộc người, hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội và những vấn đề đặt ra. Phần 2 bao gồm các nghiên cứu về dân tộc Hà Nhì, Phủ Lê, La Hu, Lô Lô, Cống và Si La dưới các chiều cạnh như hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, và những vấn dề đặt ra.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Issue Date: 2020
Type: Sách
Extent: 931 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Dân tộc học; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.