Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69976
Title: Giá trị đạo đức truyền thống dân tộc và sự cần thiết phải kế thừa giá trị đạo đức truyền thống dân tộc trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Văn Năm
Keywords: Giá trị đạo đức
Dân tộc
Hoàn thiện pháp luật
Việt Nam
Abstract: Trải qua bao thế hệ, qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ dân tộc Việt Nam đã hun đúc nên bề dày giá trị đạo đức truyền thống phong phú và đặc sắc. Là sản phẩm của quá trình phát triển lâu dài của lịch sử, giá trị đạo đức truyền thống là bộ phận cốt lõi tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam. Xét một cách chung nhất, các giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc được thừa nhận rộng rãi là: lòng yêu nước; tinh thần đoàn kết; tinh thần tập thể; lòng nhân ái, bao dung, vị tha; tinh thần uống nước nhớ nguồn; tinh thần cần cù, tiết kiệm, chịu đựng gian khổ; sự coi trọng gia đình; truyền thống hiếu học; tinh thần tôn sư trọng đạo... Một hệ thống pháp luật chỉ được coi là hoàn thiện khi hệ thống pháp luật đó phù hợp với truyền thống đạo đức tốt đẹp, với thuần phong, mĩ tục của dân tộc. Vì vậy, kế thừa giá trị dạo đức truyền thống dân tộc vừa là yêu cầu tự thân của pháp luật, vừa là biện pháp quan trọng để xây dựng, giữ gìn, phát huy nền văn hóa tiến tiến, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc, đó cũng là điều hoàn toàn phù hợp với nguyên lí của sự phát triển.
Issue Date: 2022-03
Type: Bài trích
Extent: 15 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật học số 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.