Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/69987
Title: Sự tham gia của người dân thành phố Hồ Chí Minh vào quy trình ngân sách nhà nước trong bối cảnh áp dụng mô hình chính quyền đô thị
Authors: Lương Thị Thu Hương
Keywords: Người dân
Ngân sách Nhà nước
Chính quyền đô thị
Thành phố Hồ Chí Minh
Sự tham gia của người dân
Quy trình ngân sách
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày lý thuyết về quyền tham gia và mô hình chính quyền đô thị một cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời lý giải về sự cần thiết phải áp dụng nguyên tắc này trong bối cảnh áp dụng chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2022-06
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 6 (454) tháng 3 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.6.22.Nguoi dan TPHCM_ngan sach nha nuoc_chinh quyen do thi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.