Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70002
Title: Hoàn thiện quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua đường bưu chính
Authors: Mai Xuân Hợi
Keywords: Bưu chính
Vận chuyển hàng hóa
Doanh nghiệp
Dịch vụ vận chuyển hàng hóa
Dịch vụ chuyển phát
Abstract: Với đặc tính nhanh, an toàn, chi phí hợp lý, dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua đường bưu chính là lựa chọn ưu tiên hiện nay của khách hàng. Tuy vậy, lợi dụng bất cập của pháp luật, nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này có những hành vi trái pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng, làm mất trật tự an ninh xã hội. Bài viết hướng đến mục tiêu nghiên cứu để hoàn thiện một số quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa qua đường bưu chính, nhằm phát huy vai trò của dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng và xã hội.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.