Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70012
Title: Một số vấn đề pháp lý phát sinh khi xử lý kỷ luật lao động trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19
Authors: Trần Thị Thanh Bình
Keywords: Người lao động
Kỷ luật lao động
Dịch bệnh Covid-19
Sa thải
Abstract: Trong bài viết này tác giả tập trung nghiên cứu một số vấn đề pháp lý liên quan đến trình tự, thủ tục xư lý kỷ luật, chỉ ra các vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn của người sử dụng lao động trong quá trình xử lý kỷ luật sa thải lao động, đảm bảo cho hoạt động bền vững của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 2 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • NL.2.22.Phap ly_ky thuat lao dong_dich benh covid-19.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.