Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70076
Title: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, doNhân dân, vì Nhân dân
Authors: Trần Đại Quang
Keywords: Nhà nước pháp quyền
Xã hội chủ nghĩa
Tổ chức bộ máy Nhà nước
320.109597 T307t
Abstract: Cuốn sách tập hợp các bài viết, bài phát biểu, bài nói chuyện, bài trả lời phỏng vấn của Chủ tịch nước Trần Đại Quang giúp bạn đọc có thêm tư liệu phục vụ tìm hiểu, nghiên cứu về hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại,... của Đảng, Nhà nước ta.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Issue Date: 2018
Type: Sách
Extent: 720 tr; PDF/A
Method: ISBN: 978-604-57-3872-6; Bản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nướcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.