Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70092
Title: Toàn cầu hóa văn hóa - Nội dung và hậu quả
Authors: Lương Văn Kế
Keywords: Toàn cầu hóa
Toàn cầu hóa văn hóa
Bản địa hóa văn hóa
Khu vực hóa văn hóa
Abstract: Bài viết trình bày về vấn đề toàn cầu hóa và toàn cầu hóa văn hóa và kết quả của toàn cầu hóa văn hóa
Issue Date: 2009
Extent: 8 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử nghiên cứu Châu Âu số 03 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.