Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/70092
Title: Thuật ngữ nội chính phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp
Authors: Trương Hồng Hải
Keywords: Thuật ngữ
Nội chính phòng
Cải cách tư pháp
Phòng chống tham nhũng
Tổ chức bộ máy Nhà nước
345.597 Th504n
Abstract: Cuốn sách trình bày, giải thích các thuật ngữ giúp bạn đọc hệ thống nhận thức chung, cập nhật nội dung mới về lý luận cũng như thực tiễn công tác nghiệp vụ trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
Publisher: Nhà xuất bản Tư pháp
Issue Date: 2022
Type: Sách
Extent: 364 PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Tư pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.