Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/70094
Title: Chính phủ trong nhà nước pháp quyền
Authors: Nguyễn Đăng Dung
Keywords: Nhà nước pháp quyền
Xây dựng nhà nước pháp quyền
Chính phủ
Việt Nam
Tổ chức bộ máy nhà nước
320.109597 Ch312p
Abstract: Cuốn sách viết về nhà nước pháp quyền và những đòi hỏi của nhà nước pháp quyền; Đặc điểm và mô hình của Chính phủ - hành pháp trong nhà nước pháp quyền; Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trước yêu cầu của việc xây dựng nhà nước pháp quyền.
Publisher: Nhà xuất bản đại học Quốc gia Hà Nội
Issue Date: 2023
Type: Sách
Extent: 420 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản đại học Quốc gia Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00051606_Chinh Phu trong nha nuoc phap quyen_2023.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 27,86 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.