Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70098
Title: Trí thức người Việt tại Ba Lan: Lịch sử hình thành và tương lai phát triển
Authors: Nguyễn Trọng Hậu
Keywords: Trí thức người Việt
Ba Lan
Cộng đồng trí thức
Abstract: Bài viết trình bày về lịch sử hình thành và tương lai phát triển của cộng đồng trí thức người Việt tại Ba Lan, hiện trạng của đội ngũ trí thức Việt Nam, triển vọng phát triển và tiềm năng của đội ngũ trí thức trong việc xây dựng quan hệ Việt Nam- Ba Lan và phát triển kinh tế Việt Nam, các đề xuất để triển khai tiềm năng của trí thức Việt tại Ba Lan.
Issue Date: 2009
Type: Bài trích
Extent: 7 tr, pdf
Method: Tạp chí điện tử nghiên cứu châu Âu số 03 năm 2009
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.