Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/70126
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện chính sách công: Lý luận và thực tiễn trong quá trình thực hiện chính sách giáo dục ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Khắc Bình
Keywords: Thực hiện chính sách công
Chính sách công
Chinh sách giáo dục
Việt Nam
Abstract: Thực hiện chính sách công là một giai đoạn quan trọng trong chu trình chính sách công. Giai đoạn này có vai trò quyết định để chuyển hóa ý chí của chủ thể chính sách thành chính sách tốt hiện thực trong đời sống xã hội, đưa chính sách vào cuộc sống. Một chính sách tốt được ra đời với quá trình xây dựng được chuẩn bị, tiến hành cẩn thận, kỹ lưỡng với những mục tiêu cao cả, các giải pháp đề ra phong phú, sinh động, mạnh mẽ, nhưng nếu nó không được tổ chức thực hiện thì tất cả cũng chỉ nằm trên giấy và không có ý nghĩa đối với đời sống xã hội. Quá trình thực hiện chính sách công được tác động bởi nhiều yếu tố, bao gồm các yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan. Bài viết đề cập một số nội dung lý luận về các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện chính sách công và thực tiễn các yếu tố dó đã tác động đến quá trình thực hiện chính sách giáo dục ở Việt Nam trong những năm gần đây; góp phần minh họa vào việc quá trình thực hiện các chính sách của Nhà nước ở chính sách Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 1 năm 2022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA1.22.Yeu to anh huong_ly luan_thuc tien_giao duc_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,49 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.